Ansvar

Fjärrvärme är en socialt ansvarsfull tjänst

Fjärrvärmen har sitt ursprung i delningsekonomins idéer. I takt med urbaniseringen ville man garantera invånarna en jämn och funktionssäker värmetjänst. Man började koncentrera produktionen och distributionen av värmen till ett effektivt system för betjäning av hela samhället. Fjärrvärmens utveckling, som har lett fram till Finlands populäraste uppvärmningstjänst, fick sin början.

I dag sörjer fjärrvärmebolagen för uppvärmningen av 2,8 miljoner finländares hem samtidigt som de erbjuder företagen en konkurrenskraftig och funktionssäker energiinfrastruktur.

Vid produktionen av fjärrvärme slår man vakt om miljön och utnyttjar den cirkulära ekonomin.

Inom fjärrvärme har man allt sedan branschen började utvecklas utnyttjat de möjligheter som cirkulär ekonomi ger, bland annat olika spillvärmekällor samt samproduktion av el och värme.

Användningen av förnybara energikällor ökar kontinuerligt och fjärrvärmebolagen gör varje år betydande investeringar i kolneutral värmeproduktion, förbättringar av energieffektiviteten och utsläppsminskningar.

Fjärrvärme är ett instrument för livskraftigt ledarskap

Fjärrvärmebolagen har varit och kommer även i fortsättningen att vara instrument för livskraftigt ledarskap i Finlands städer och kommuner.

Bolagens direkta och indirekta sysselsättningseffekter är betydande i regionerna. I 15 av Finlands landskap är andelen inhemska energikällor för fjärrvärme över 95 procent. Merparten av dessa energikällor finns i närområdet.

Konkurrenskraftig värmeenergi, funktionssäker infrastruktur och betjänande fjärrvärmebolag ökar regionernas dragningskraft och bidrar till att folk och företag stanna på orten.

Aktörerna i fjärrvärmebranschen bidrar för egen del också till förstärkningen av Finlands konkurrenskraft. I Finland utvecklade tekniska fjärrvärmelösningar är högt värderade världen över. Vårt kunnande har exporterats redan i flera årtionden.

Fjärrvärme är lika med möjligheter i energiomställningen

Energisektorn står inför en positiv omställning. Dämpningen av klimatförändringen, tekniker som utvecklas, digitaliseringen och kundernas starkare roll utmanar branschens aktörer att utveckla sig. Aktörerna inom fjärrvärmesektorn har antagit utmaningen.

I produktionen av fjärrvärme kan olika energikällor utnyttjas mångsidigt. Ett koncentrerat distributionssystem gör att en decentraliserad och centraliserad värmeproduktion kan förenas så, att ekosystemets helhet inte tar skada.

Fjärrvärmeinfrastruktur och affärsverksamheter som utvecklas är också ypperliga tillväxtplattformar. Digitaliseringen ger fart åt utvecklingen och erbjuder aktörerna inom fjärrvärmesektorn nya möjligheter att betjäna sina kunder ännu bättre.

Vi bygger hållbara energilösningar även för kommande generationer.