Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är den populäraste uppvärmningsformen i Finland. Årligen väljs fjärrvärmetjänst i över 66 procent av nybyggena. Varför?

Fjärrvärme är en värmetjänst med lika lång livscykel som fastigheten

Fjärrvärmebolagens experter betjänar kunderna i planerings-, anskaffnings- och installationsfaserna samt sörjer för fortlöpande underhåll och nödvändig service av värmetjänsten. Värmetjänsten planeras enligt fastighetens livscykel och den lösning som erbjuds bygger alltid på faktaunderlag.

Fjärrvärme är ett miljövänligt alternativ

I 70 procent av Finlands kommuner produceras fjärrvärmen med förnybara energikällor eller spillvärme. Av fjärrvärmens energikällor är 2/3 inhemska.  Användningen av förnybara energikällor ökar kontinuerligt och fjärrvärmebolagen gör även årligen betydande investeringar för att öka andelen kolneutral värmeproduktion. I och med dessa investeringar gör hela städer och tätorter en positiv energigir.

Fjärrvärme är en säker, enkel och bekymmersfri energikälla

Fjärrvärmebolagen ser till att värmeproduktionen är tillräcklig samt övervakar och servar fjärrvärmenätet dygnet runt, varje dag under året. För kunden innebär detta att värmen är behagligt jämn oberoende av yttertemperatur och att det alltid finns varmt vatten.

Fjärrvärmetjänsten har en leveranssäkerhet på 99,98 procent i Finland.

Fjärrvärmen bygger på en genialiskt enkel teknik

De fastighetsspecifika anläggningar som fjärrvärmen kräver är enkla, funktionssäkra och ryms i ett litet utrymme. Den tekniska utrustningen har ett lågt servicebehov och orsakar inga miljörisker, eftersom arbetsmediet är vatten.

Fastighetens värde bevaras och kostnaderna hålls under kontroll

Fjärrvärme är en miljövänlig uppvärmningsmetod, så den får höga poäng i klassificerings- och certifieringssystemen för gröna fastigheter, BREAAM och LEED. En hög klassificering räknas som en mätare på hur väl en fastighet behåller sitt värde.

Om fastigheten förstoras eller dess användningsändamål ändras, kan fjärrvärmesystemet skalas upp förmånligt och flexibelt. Omfattande ytterligare investeringar i den befintliga uppvärmningslösningen behövs inte.