Tutkimus – Kehitys – Teknologia

rawpixel 659503 unsplash

Uutta tutkimusta - Kaukolämmön kysyntäjousto kaukolämpötoimijoiden näkökulmasta

Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan opiskelija Jaakko Timonen, 26, tekee parhaillaan diplomityötä, joka tutkii viimeaikoina paljon pinnalla ollutta kaukolämmön kysyntäjoustoa. Kyseessä on case-tutkimus ”Kaukolämmön kysyntäjousto kaukolämpötoimijoiden näkökulmasta”, jonka tavoitteena on selvittää, mitä kysyntäjousto oikeastaan tarkoittaa ja olisiko kysynnänjoustosta hyötyjä tutkimukseen osallistuville neljälle energiayhtiölle sekä muille sidosryhmille. Tutkimukseen osallistuvat energiayhtiöt ovat Imatran Lämpö, Kuopion Energia, Lappeenrannan Energia ja Vantaan Energia.

Kyseessä on case-tutkimus ”Kaukolämmön kysyntäjousto kaukolämpötoimijoiden näkökulmasta”, jossa ovat mukana Imatran Lämpö, Kuopion Energia, Lappeenrannan Energia ja Vantaan Energia.

”Olen aina ollut kiinnostunut tietotekniikasta, mutta opinnoissani halusin keskittyä energia-alaan. Nyt pääsin toteuttamaan unelmaani yhdistämällä nämä kaksi asiaa diplomityössäni Tietokoura Oy:ssä”, Timonen kommentoi tutkimuksensa lähtökohtia. Timosella on hänen mukaansa tavoitteena pelastaa maailma energiakriiseiltä, mutta yksin ei kuitenkaan pysty koko maailmaa pelastamaan. ”Jostain on kuitenkin aloitettava”, Timonen kertoo. ”Kaukolämpö on Suomessa ja myös muualla Euroopassa paljon käytetty lämmitysmuoto. Oikein toteutettuna se on kasvihuonepäästöjä hillitsevä ja kysyntäjouston avulla siitä voitaisiin kenties saada vielä ympäristöystävällisempi”, Timonen täydentää.

“Kysyntäjouston tutkiminen on merkityksellistä kilpailukyvyn, paikallisen elinvoimaisuuden ja kotimaisten energialähteiden, energiaomavaraisuuden ja tietenkin ilmastonmuutoksen näkökulmista.”

Kysyntäjouston tutkiminen on merkityksellistä monesta eri näkökulmasta. Kysyntäjoustolla on joissain kohteissa merkitystä kaukolämmön kilpailukyvyn parantamisen ja paikalliseen elinvoimaan kotimaisten energialähteiden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Timosen mukaan kysyntäjousto on yhteydessä myös energiaomavaraisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään. ”Lisäksi kysyntäjouston käyttö on jatkuvasti entistä valveutuneemmille asiakkaille väline vaikuttamiselle ja ympäristöstä huolehtimiselle”, Timonen lisää.

“Diplomityön teoriaosuudessa selvitetään, miten joustoa voitaisiin ohjata, miten sitä voitaisiin hinnoitella, ja miten kaukolämmön kysyntäjoustoa on jo toteutettu ja/tai pilotoitu.”

Neljää case-yhtiöitä tutkitaan haastattelujen avulla, seuraavaksi on luvassa toinen haastattelukierros. Diplomityön teoriaosuudessa selvitetään, miten joustoa voitaisiin ohjata, miten sitä voitaisiin hinnoitella, ja miten kaukolämmön kysyntäjoustoa on jo toteutettu ja/tai pilotoitu. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on jo valmis ja rakentuu kaukolämmön tuotannon ja kaukolämpöverkon sekä kysyntäjouston tarkasteluun kaukolämmön kontekstista. Tutkimuksessa hyödynnetään myös kaukolämpöyhtiöiden tuotantodataa. Tutkimuksen on arvioitu valmistuvan loka- marraskuussa, jonka jälkeen tutkimuksen tuloksista julkaistaan kattavampi artikkeli.

TUTKIMUS PÄHKINÄNKUORESSA

Tutkija: Jaakko Timonen
Työ: Energiatekniikan diplomityö
Oppilaitos: Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Aihe: ”Kaukolämmön kysyntäjousto kaukolämpötoimijoiden näkökulmasta”
Tutkimusmetodi: Tapaustutkimus
Kohdeyritykset: Imatran Lämpö Oy, Kuopion Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy ja
Vantaan Energia Oy
Toimeksiantaja: Tietokoura Oy

Lisää tietoa tutkimuksesta: jaakko.timonen@tietokoura.com ja Jaakon löytää myös LinkedInistä

Teksti: Emmi Koskimies
Kuvat: Unsplash.com