Tutkimus – Kehitys – Teknologia

rawpixel 659503 unsplash

Uutta tutkimusta: Varsinais-suomalaisten yritysten kiinnostus uusiutuvalla energialla tuotettuun kaukolämpötuotteeseen

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaa Helsingin Yliopistolla opiskeleva Aleksi Nisumäki on Pro-Gradu tutkimuksessaan selvittänyt Turku Energia Oy:n yritysasiakkaiden suhtautumista uusiutuvan kaukolämmön tuotteisiin.

Tutkimuksen lähtökohdat

Yritysten ja kuluttajien vapaaehtoiset toimet ovat hyvin merkittäviä ilmastotyössä, ja onkin tärkeää, että uusia vaikuttamisen väyliä löytyy. Nisumäkeä innoitti juuri se, että kaukolämpösektorille on syntymässä uudenlaisia mahdollisuuksia, joilla asiakkaat voivat vaikuttaa ilmasto- ja ympäristökysymyksiin myös lämmön kulutuksensa osalta. Työssä tarkasteltiin kahta tuotetyyppiä, uusiutuvaa kaukolämpöä ja Ekoenergian kestävyys-sertifioitua uusiutuvaa kaukolämpöä. Ekoenergian kaukolämpö on myös uusiutuvaa, mutta sertifiointi tuo mukanaan nipun muita ominaisuuksia, kuten tuotannon kestävyyden varmentamisen ja ilmastorahastoinnin. Yrityksille sertifioinnit ovat myös tapa osoittaa tuotannon kestävyys sekä tuoda toiminnan kestävyys esiin markkinointi- ja kestävyysviestinnässä.

Tutkimuksen peruskysymyksenä oli se, olisivatko Turku Energian yritysasiakkaat kiinnostuneita näistä kahdesta kaukolämpötuotteesta, ja mitä niistä oltaisiin valmiita maksamaan. Markkinatutkimuksen hengessä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös sitä, ketkä tuotteesta olisivat kiinnostuneita. Aineiston keruu toteutettiin internetkyselynä, johon vastasi 30 eri yritystä.

”Olemme huomanneet asiakkaidemme kanssa käydyissä keskusteluissa uusiutuvan energian merkityksen kasvaneen koskien kaikkea ostoenergiaa. Tällä hetkellä myymästämme kaukolämmöstä yli puolet on tuotettu uusiutuvilla polttoaineilla, ja määrä kasvaa huimaa vauhtia. Koimme kuitenkin tärkeäksi vastata asiakastarpeeseen mahdollisimman nopeasti tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden muuttaa kaukolämpösopimuksensa päästövapaaksi. Halusimme tietää tarkemmin asiakkaidemme toiveista uusiutuvaa kaukolämpötuotetta ja sen ominaisuuksia kohtaan, ja minkä tyyppisiä asiakkaita tämä tarve erityisesti koskee. Lopputuloksena pyrimme kehittämään lisäpalvelun, joka vastaisi parhaalla mahdollisella asiakkaidemme tarpeita ” kommentoi Turku Energian projektipäällikkö Lotta Lyytikäinen.

Tutkimustulokset

Tutkimuksen tuloksena voidaan nähdä, että uusille uusiutuville kaukolämpötuotteille olisi selkeästi kysyntää yritysasiakkaiden keskuudessa. Jopa 80 % vastaajista arveli yrityksensä olevan valmis maksamaan lisähintaa uusiutuvista kaukolämpötuotteista. Myös preemiohinnat, joilla tuotteita oltiin valmiita ostamaan, olivat varsin korkeita, 70 % vastaajista hyväksyisi 1 % preemiohinnan, 50 % vastaajista 3 % ja 23 % vastaajista uskoi yrityksensä olevan valmis ostamaan vielä 5 % preemiohintaan uusiutuvaa kaukolämpöä. ” Tulokset kokonaisuudessaan puhuvat vahvasti sen puolesta, että tällaisille tuotteille olisi selkeästi kysyntää, Nisumäki pohtii tuloksia.

Tutkimuksessa tärkein maksuhalukkuutta määrittävä tekijä oli yrityksen liikevaihto, korkeampi liikevaihto kasvatti korkeinta hyväksyttyä preemiohintaa. Alle 2 miljoonan euron liikevaihdon yrityksissä suurella osalla maksuhalukkuus oli nolla prosenttia. Yrityksen oma ympäristöstrategia ennakoi myös korkeampaa maksuhalukkuutta. Yllättävää kyllä yrityksen toimialalla, sillä oliko yrityksen asiakkaat kuluttajia, yrityksiä vai julkisia toimijoita, tai kiinteistön koolla ei ollut tilastollista vaikutusta maksuhalukkuuteen.

Uusiutuvan kaukolämpötuotteen ja EKOenergia-sertifioidun tuotteen maksuhalukkuuksien välillä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa. EKOenergia-sertifikaattiin suhtauduttiin kuitenkin positiivisesti, sen koettiin luovan lisäarvoa uusiutuvaan kaukolämpötuotteeseen ja sertifikaatin tuomia ominaisuuksia arvostettiin. Kysytyistä ominaisuuksista kaikista tärkeimmäksi nousi juuri tuotannon kestävyyden varmentaminen.

Tutkimuksen mukaan yritysasiakas ostaa tuotteet pääsääntöisesti kestävyys-strategiansa täyttämiseen tai markkinoinnin tueksi. Nisumäen mukaan kestävyys-strategian kannalta yksi oleellinen seikka on se, että uusiutuva kaukolämpö kävisi mahdollisimman monen ympäristöstandardin (LEED, Green Office, etc…) toimenpiteeksi tai pisteytyksessä. ”Yritysasiakkaita olisi varmasti myös hyvä informoida mihin standardeihin uusiutuvalla kaukolämmöllä voi vaikuttaa.  Yritysasiakkaiden markkinointi ja kestävyysviestinnän tueksi taas voisi olla hyvä yleisellä tasolla nostaa uusiutuvien kaukolämpötuotteiden tietoisuutta. Arvelisin, että tunnistettavien, ymmärrettävien ja markkinointiin hyvin sopivien logojen käyttäminen uusiutuvan kaukolämmön viestinnässä olisi myös hyvin tärkeää. Markkinoinnissa ja tunnistettavuudessa EKOenergia-sertifikaatin kaltaisten ratkaisujen käyttäminen voi tuoda etuja”, Nisumäki pohtii ratkaisuja.

”Tutkimuksen myötä lanseerasimme vuodenvaihteessa Ekotakuu Lämpö -lisäpalvelun, jolla asiakas voi taata kaukolämpönsä olevan 100 % uusiutuvaa. Lisäpalvelun hinta on 1,24 €/MWh (alv. 24 %), joka lisätään voimassa olevaan kaukolämmön energian kausihintaan. Tuote on saatavilla niin kuluttaja kuin yritysasiakkaille. Asiakas saa vuosittain diplomin uusiutuvaa energia ja energiaomatuntoa tukevasta valinnasta. Lisäksi päätimme, että ulkopuolinen todentaja varmentaa vuosittain Ekotakuu Lämmön tuotetun määrän. Mikäli EKOenergia sertifiointi saadaan kaukolämmölle, niin harkitsemme ehdottomasti siihen siirtymistä” kertoo Lotta Lyytikäinen.

TUTKIMUS PÄHKINÄNKUORESSA

Tutkija: Aleksi Nisumäki
Työ: Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian Pro Gradu tutkielma
Oppilaitos: Helsingin yliopisto
Aihe: ”Varsinais-suomalaisten yritysten maksuhalukkuus uusiutuvalla energialla tuotetusta kaukolämpötuotteesta”
Tutkimusmetodi: Tapaustutkimus
Toimeksiantaja: Turku Energia Oy

Lisää tietoa tutkimuksesta: aleksi.nisumaki@helsinki.fi, koko työn löydät täältä.